تاریخچه

Timeline

سخنران سمینار نشانه شناسی در برندسازی آموزشگاه سفیر

سخنران سمینار نشانه شناسی در برندسازی آموزشگاه سفیر

سخنران سمینار برندسازی در صنایع دانش بنیان وزارت علوم

سخنران سمینار برندسازی در صنایع دانش بنیان وزارت علوم

سخنران سمینار ارزش ویژه برند و بازارگرایی برای موسسه زبان آفاق

سخنران سمینار ارزش ویژه برند و بازارگرایی برای موسسه زبان آفاق

سخنران سمینار فروش و CRM

سخنران سمینار فروش و CRM

سخنران سمینار ارژش ویژه برند (بیمه سرمند)

سخنران سمینار ارژش ویژه برند (بیمه سرمند)

سخنران سمینار شیوه های برندسازی تجربه پایه برای موسسه زبان آفاق

سخنران سمینار شیوه های برندسازی تجربه پایه برای موسسه زبان آفاق

سخنران سومین کنفرانس پخش

سخنران سومین کنفرانس پخش

سخنران و عضو هیئت علمی همایش سراسری سرآمدی دیجیتال

سخنران و عضو هیئت علمی همایش سراسری سرآمدی دیجیتال

سخنران سمینار شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو – رشت

سخنران سمینار شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو – رشت

سخنران سمینار نشانه شناختی برند-تحلیل خوشه های نشانه شناختی

سخنران سمینار نشانه شناختی برند-تحلیل خوشه های نشانه شناختی

سخنران سمینار تبلیغات و برندینگ

سخنران سمینار تبلیغات و برندینگ

سومین کنفرانس همکاری های اسلامی

سومین کنفرانس همکاری های اسلامی

سخنران سمینار تبلیغات و برندسازی با رویکرد فروش

سخنران سمینار تبلیغات و برندسازی با رویکرد فروش

دومین کنفرانس همکاری های اسلامی

دومین کنفرانس همکاری های اسلامی

سخنران سمینار برند در فضای رقابتی

سخنران سمینار برند در فضای رقابتی
بستن
بستن