برند اشتهار نیست . برند لوگو و نشان نیست . برند یک اتفاق است . برند جای گرفتن در ذهن و قلب مخاطب است به گونه ای که مخاطب خود ، بخشی از هویت برند شده و با وفاداری و تعهدش نسبت به برند، سازمان را یاری رساند . آنچه گروه فناوری برندسازی برندتک برآن اهتمام دارد ، ایجاد اندیشه و هویت فلسفی برند و یکپارچه سازی نقاط تماس برند با مشتری در راستای هویت است . تا مخاطبان جذب شده و به برند اعتماد کنند و خود در دراز مدت رسانه ای شوند برای رسانیدن پیام برند .