_

طراحی هویت و شخصیت برند

میتوان برای برندها نیز شخصیت تعریف کرد. یک شخصیت رفتاری که قابلیت تکامل یافتن دارد، درست مثل انسان‌ها. این همان چیزی است که باعث ارتباط گرفتن مخاطبان و مشتریان با برندها می‌شود و از آن میتوان برای رونق کسب و کار بهره گرفت، که برای انجام همه‌ی این امور نیازمند طراحی هویت و شخصیت برند هستیم.

طراحی هویت و شخصیت برند، نیازمند صرف زمان و اندیشیدن در مورد هویت خودتان و همچنین هدفی است که به دنبال تحقق آن هستید، یعنی آنچه که می خواهید از خودتان با تمام دنیا به اشتراک بگذارید.

هویت برند مجموعه‌ای منسجم از عناصر برندسازی است که باعث می‌شود در نهایت شخصیت سازمانی شما ایجاد شود.

برندسازی روشی است که شرکت شما از آن طریق شخصیت خودش را نمایش می دهد.

طراحی هویت و شخصیت برند

 

هویت برند مجموعه‌ای منسجم از عناصر برندسازی است

هویت نام تجاری شرکت شما، مجموعه‌ای از روش‌های نمایش برند شرکت شما است.

قبل از طراحی هویت و شخصیت برند، باید دید روشنی از برند خود داشته باشید.

برندها نیز مانند انسانها زنده هستند، رشد می‫کنند، اوج می‫گیرند، می‫میرند. همانگونه که برخی از ما هنوز به دوران بلوغ رفتاری نرسیده ‫ایم، دائما چشم‫انداز و علایق خود را عوض می‫کنیم و نمی‌دانیم که با دیگران چگونه رفتار کنیم، برخی از برندها هم برنامه‫‌ای برای رفتار و تکامل شخصیت خود ندارند و در نحوه رفتار با مخاطبان خود دچار مشکل هستند.