_

طراحی هویت سازمانی برند

پس از طراحی و تدوین هویت برند، هویت ساخته شده باید بتواند از روش‌های مختلف، باعث ایجاد یکپارچگی در اجزاء برند و ایجاد تصویر مناسب از برند در ذهن مخاطب شود، که هر دو به هم وابسته هستند.

نخستین جایی که مخاطبین با برندها مواجه می‌شوند سازمان‌ها هستند، بنابراین در مرحله اول قبل از ورود به مباحث ارتباطی و یا تبلیغاتی، برندها باید در صدد ایجاد یکپارچگی در اجزاء سازمان خود باشند (طراحی هویت سازمانی برند). این یکپارچگی از نام و لوگوی برند آغاز شده و در ادامه به اوراق اداری و در نهایت به هدایای تبلیغاتی، رفتار و پوشش کارکنان و نحوه حضور در رویدادهای منتهی می‌شود.

وجود هویت سازمانی چیزی بیشتر از طراحی و المان‌های بصری است، هویت سازمانی مشخص می کند که سازمان کیست. بنابراین از یک سو، المان های بصری سازمان و از سوی دیگر فرهنگ، ارزش‌ها و ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را در بر می‌گیرد.

هدف از طراحی هویت سازمانی برند و تدوین هویت یکپارچه سازمانی آن، ساخت شکلی منسجم از شخصیت برند در نزد مخاطبین است.

طراحی هویت سازمانی برند

 

وجود هویت سازمانی چیزی بیشتر از طراحی و المان‌های بصری است

هویت یا طرح جامع بصری یک سازمان قواعد و زیر ساخت‌های یک ارتباط روشن و شفاف بصری است که یک سازمان را بطور یکپارچه به نمایش در می‌آورد و بازتاب کاملی از آنچه یک شرکت دارد، را برای مخاطبین می سازد، اجرا میکند و می‌گوید.

طراحی هویت سازمانی برند، فقط نشانه، لوگو تایپ یا امضای سازمان نیست، بلکه عامل مشترک بصری است که همه ارکان یک سازمان را بهم پیوند می‌زند. هدف از ارائه هویت یکدست و یکپارچه، ایجاد تصویر خاص و مثبت در ذهن عموم و نیز حفاظت از هویت بصری شرکت است.