پوشاک ایران

خدمات آموزشی

سمینار همکاری های صنعت پوشاک ایران و ایتالیا

سخنرانی دکتر شهریار شفیعی در سمینار همکاری های صنعت پوشاک ایران و ایتالیا 
بستن
بستن