اندیشگاه برند

تعریفی از هویت برند

هویت  اجزای مختلف جدا از هم بیزینس را یکپارچه می کند. طراحی هویت برند در اصل ساختن شکل کمپانی شماست. هویت برند در اصل آن چیزی است که از ... ادامه مطلب