mac donald

تحلیل برند

راز موفقیت مک دونالد

دانشگاه همبرگر مرکز آموزش ویژه مدیران و کارمندان مک دونالد، تاکید زیادی روی خدمات به مشتری دارد. در این راستا…
بستن
بستن